O nás bez nás, aneb zase nás chtějí potěšit nějakým dobrem.
Hledat
Navigace: Park Žernosecká > Aktuality - přehled událostí

Aktuality - přehled událostí

► 12.12.  Potvrzeno: louka zůstane zachována

Pan místostarosta Fichtner nakonec písemně potvrdil, že louka Žernosecká zůstane zachována v původním stavu. Do zápisu ze schůzky se zástupci SVJ/BD (14.11.) to ještě nedal (asi zapomněl, že to byl nejdůležitější bod jednání), ale nakonec to potvrdil v mailu. Jeho stručné vyjádření si můžete přečíst zde  :-) 

 

► 14.11.  Schůzka MČ se zástupci jedenácti SVJ/BD

Pan místostarosta Fichtner na jednání konstatoval, že odpor k výstavbě parku je majoritní, tudíž „jestli chcete louku zachovat tak, jak je, tak ji zachováme tak, jak je“. Počkáme si na zápis.

 

26.9.  Otevřený dopis radní Ing. Kroutil

Reakce na jednání zástupců MČ Prahy 8 (Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo podepsala radní Ing. Kroutil).

 

►   7.9.  Podepsání Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo

Podepsáním "Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo" došlo ze strany MČ Praha 8 ke zrušení dohody o zastavení územního řízení ve věci výstavby parku Žernosecká, která byla sjednána dne 7.7.2016.

ZÁMĚR VÝSTAVBY PARKU ŽERNOSECKÁ TRVÁ I NADÁLE !!!

 

31.8.  Usnesení Rady MČ Prahy 8

Rada MČ Prahy 8 schválila uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo s předmětem plnění "Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a související inženýrskou činnost pro vybudování parku Žernosecká". Tímto dodatkem zhotoviteli vzniká povinnost dílo dokončit a předat projektovou dokumentaci do 28.2.2017.

 

► 7.7.   Zpráva z jednání se zástupci MČ Praha 8

Dne 7.7. 2016 se zástupci petičního výboru sešli se zástupci MČ Praha 8 k projednání problematiky parku Žernosecká.

Výsledkem jednání je dohoda o zastavení  územního řízení ve věci výstavby Parku Žernosecká s tím, že ke zpětvzetí žádosti ze strany MČ dojde do  31.7.2016.

Následně se v září sejdou zástupci obyvatel  lokality Ženosecká se zástupci MČ nad konkrétními problémy, které by v této lokalitě bylo vhodné řešit.

Zápis z jednání podepsaný zúčastněnými je ke shlédnutí zde.

Děkujeme všem, kteří se jakkoliv podíleli na dosažení našeho cíle (tj. zastavení územního řízení na výstavbu parku), ať již podpisem petice, sběrem podpisů, radou, připomínkou či účastí na jednání zastupitelstva. Speciální dík patří zastupitelům Vladimíře Ludkové, Ondřeji Grosovi a Petře Hainzové, kteří nás výrazně podpořili na jednání zastupitelstva.

 

  22.6. Zpráva ze zasedání zastupitelstva

AROGANCE MOCI …

Děkujeme všem, kteří přišli svou účastí na dnešním zasedání podpořit  akci Stop výstavbě parku Žernosecká. Bylo to velmi poučné. Těm, kdož o záměru vládnoucí koalice pochybovali, už nepochybujte. O vaše blaho zástupcům hnutí ANO rozhodně nejde. Ani zbytku koalice. Zástupci ANO, ČSSD a SZ neměli ani tu slušnost, aby souhlasili jen s tím, že "Park Žernosecká" zařadí na program jednání. Jen zařadí. 

Až budete příště volit, vzpomeňte si na ty, kdo odmítli „park Žernosecká“ na program jednání byť jen zařadit. Přehled hlasování zde:

HLASOVÁNÍ O ZAŘAZENÍ „PARKU ŽERNOSECKÁ“ NA PROGRAM JEDNÁNÍ

Nepřijato

Pro...................18

Proti...................3

Zdrželo se......20

Nehlasovalo....0

Přítomni..........41

 

Nicméně, téma parku Žernosecká se dostalo na pořad jednání v části "Různé". 

Arogance, nezájem, nekompetentnost …. tak by se daly ve stručnosti shrnout odpovědi paní Kroutil na dotazy, které ji byly pokládány. Průběh jednání můžete shlédnout na stránkách MČ, jakmile bude dostupný.

Po řadě vystoupení diskutujících navrhl Ondřej Gross (ODS) rozhodovat znovu o původním návrhu na zastavení veškerých prací směřující k plánovanému umístění parku Žernosecká (návrh Vladimíra Ludková – ODS):

1.    Zastupitelstvo MČ Praha 8 schvaluje zastavení veškerých prací k plánovanému umístění „Parku Žernosecká na pozemcích parc.č. ….“

2.    ukládá Radě MČ Praha 8 provést veškeré kroky vedoucí k bezodkladnému zastavení veškerých prací směřujících k plánovanému umístění „Parku Žernosecká na pozemích parc.č. …“, včetně zpětvzetí návrhu na zahájení územního řízení podaného u odboru výstavby MČ Praha 8 – zodpovídá Ing. Anna Kroutil, radní MČ Praha 8.

 

Zástupci ANO si okamžitě vyžádali přestávku a poradu klubu. Výsledkem byl protinávrh ANO, který byl nakonec schválen (dle jednající řádu se nejprve hlasuje o protinávrhu, není-li přijat, pak o původním návrhu):

  1. Zastupitelstvo MČ doporučuje přerušení veškerých prací směřujících k plánovanému umístění parku Žernosecká na pozemcích parc. číslo  ...... vše v k.ú. Kobylisy, do doby projednání s veřejností.
  2. Ukládá Ing. Kroutil projednat projekt parku Žernosecká na pozemcích parc. číslo  ...... k.ú. Kobylisy, se zástupci veřejnosti , termín do 10.7.2016.

Vysvětlení: takový návrh nemá žádný vliv na zastavení probíhajícího územního řízení, je pouze nic neříkající proklamací. Je to pouhé doporučení. Nic víc.

Výsledky hlasování zde:

HLASOVÁNÍ O PROTINÁVRHU „ANO“


 

Bylo přijato:

Pro...................24

Proti...................5

Zdrželo se......10

Nehlasovalo....1

Přítomni..........40

 

Je potřeba si uvědomit jedno:

Louka nebo park?

Jakmile se jednou rozhodne o výstavbě parku, už není cesty zpět. Nechcete lavičky, altány ? Dobře, nebudou …. Budou za pár let, v tichosti, bez názoru veřejnosti. Nechcete pítka ? Dobře, nebudou …. Budou za pár let, až vše utichne.

Jakmile budeme licitovat o tom, co v parku bude a nebude, tak tam jednou bude vše. Jen v tichosti. Bez nás. Jakmile se postaví park, městský mobiliář (altány, lavičky, pítka…) se tam jednou doplní celý. Tahle koalice ve vašem zájmu jednat nebude.

Přemýšlejte ..... 

K vítězství zla stačí, když dobří lidé budou sedět se založenýma rukama.

Edmund Burke

 

  15.6. PODĚKOVÁNÍ

Všem, kteří na úkor svého volného času a pracovních aktivit, pomáhají, ať již roznáškou petice, radou, připomínkou, poskytnutím technického zázemí či pouhým nadšením, všem za jejich zápal a obětavost, DĚKUJEME!!

Na našich protestních aktivitách neustále pracujeme, nepolevujeme, ne vše je však možné okamžitě zveřejnit či medializovat. Zúčastníme se nejbližšího zasedání zastupitelstva MČ Prahy 8 (22.6.2016). Budeme požadovat informace dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Eva Valvodová (Šperková).

 

►  14.6. Petice již koluje

Petice již koluje v několika výtiscích. O možnostech podpisu petice jsou nebo budou informovány samosprávy jednotlivých bytových domů v lokalitě.

Sběr podpisů pod petici budou zajišťovat členové místních samospráv, dobrovolníci,  členové petičního výboru.

Každý občan si navíc může sám stáhnout podpisový arch z těchto stránek, podepsat a doručit jej některému z členů petičního výboru.

 

   14.6. zveřejněna textace PETICE "STOP VÝSTAVBĚ PARKU ŽERNOSECKÁ"

Na našich webových stránkách si můžete přečíst textaci PETICE „STOP VÝSTAVBĚ PARKU ŽERNOSECKÁ“.

Prostřednictvím této petice důrazně protestujeme proti výstavbě parku Žernosecká a požadujeme okamžitou diskusi projektu s občany bydlícími v dotčené oblasti.

O místech podpisu petice budeme informovat. Jednotlivé archy petice by měly být umístěny i na ZŠ Žernosecká a MŠ Šimůnkova.

 

   v týdnu od 13.6. zveřejníme textaci právě připravované Petice

Ptáte se "Co můžete udělat, s čím můžete pomoci?" Vydržte do příštího týdne a vyjádřete své nesouhlasné stanovisko v Petici, kterou v těchto dnech pečlivě připravujeme.

 

   9.6.2016 - Dopis Mgr. Ludkové, zastupitelce MČ Prahy 8                                                                                                 

• reakci paní Mgr. Ludkové naleznete na našem Facebooku

citace z dopisu: .... "Činnost MČ Prahy 8 vzbudila u místních rezidentů odpor k zamýšleným úpravám pozemku a v tuto chvíli se podnikají příslušné kroky k tomu, aby veřejnost dala najevo svůj nesouhlas a jejich hlas byl zastupiteli MČ Prahy 8 brán v potaz. ....."

celý dopis zde

 

   9.6.2016 - vytvořena veřejná skupina na Facebooku 

Své názory můžete vyjádřit i na Facebooku. Připojte se k námi vytvořené veřejné skupině "Žádáme projednání výstavby Parku Žernosecká" .

 

   9.6.2016 - vylepení informace o záměru MČ Prahy 8 na vchodové dveře dotčených bytových domů                                                                                             

Dnešním dnem najdete na svých vchodových dveřích (popř. uvnitř domu) vytištěné informace "Oznámení o zahájení řízení" a první a třetí stranu "Smlouvy o dílo", jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení pro vybudování parku Žernosecká. Uvedené dokumenty si můžete přečíst celé, naleznete je v sekci "Dokumenty ke stažení".

 

   8.6.2016 - Dotaz odeslaný na webovém portále MČ Praha 8/Zeptejte se                                   

• zatím bez odpovědi

Dobrý den,

zajímalo by mě, proč MČ Prahy 8 neprojednala předem s veřejností  záměr vybudování "Parku Žernosecká", ohledně kterého již  nechala Architektonickým ateliérem ARKÁDA vypracovat „projektovou dokumentaci pro stavební povolení a související inženýrskou činnost pro vybudování parku Žernosecká" – viz. Smlouva o dílo ze dne 21.12.2015 ?

Jak plyne z této smlouvy „Předmětem projektové dokumentace je realizace parku v místě, kde se nachází volné travnaté plochy. Při úpravě terénu dojde k výsadbě dřevin, k vybudování parkových cest a osvětlení. Do realizace bude zahrnuto umístění městského mobiliáře (lavičky, pikniková zóna, hřiště, psí louka). Celková plocha území je cca 16.200 m', z toho by zpevněná plocha (chodníky) měla tvořit cca 2.400 m2, ostatní je zeleň (cca 13.800m2).“ Za tuto činnost má MČ zaplatit 1.633.500Kč (?!) Množství zpevněné plochy je neuvěřitelné.

Louka, která se vedle ZŠ Žernosecká nachází, je jedinečná svou přirozeností a po léta slouží jako  centrum přirozené zábavy a sportovního vyžití rodičů a dětí, a to jak v létě, tak v zimě.

MČ chce tuto volnou travnatou plochu radikálně změnit bez toho, že by byl uvedený záměr předem veřejně projednán s občany, přičemž je zřejmé, že taková změna se zcela jistě dotkne kvality života místních rezidentů, ať už v negativním či v pozitivním slova smyslu.

Můj dotaz zní: Proč MČ tento záměr předem (tedy před vyčerpáním 1,6 milionu za projektovou dokumentaci) neprojednala s veřejností a nevzala v potaz jejich připomínky, zda vůbec takovou radikální změnu veřejné zeleně chtějí? Byla už MČ doručena příslušná projektová dokumentace?

Děkuji, Mgr. Eva Valvodová

 

  15-ti denní lhůta pro uplatnění námitek účastníků řízení

Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky a sdělit závazná stanoviska při ústním jednání, popř. při veřejném ústním jednání mohou být uplatněny připomínky veřejnosti, a to ve lhůtě 15-ti dnů od doručení, přičemž dle Zákona č.500/2004 Sb., správní řád, § 25 odst. 2: ".. se písemnost považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení".

Takže po uplynutí doby vyvěšení, tedy sejmutím z úřední desky se písemnost považuje za doručenou a začíná běžet 15-ti denní lhůta na uplatnění připomínek.

 

   7.6.2016 - Oznámení o zahájení územního řízení

http://www.praha8.cz/Oznameni-zahajeni-uzemniho-rizeni-Park-Zernosecka-k-u-Kobylisy-MCP8-072601-2016.html

Úřad Městské části Prahy 8, Odbor územního rozvoje a výstavby, zveřejňuje na svých internetových stránkách (společně s fyzickým vyvěšením na úřední desce) svůj záměr vybudování parku na velké louce při Základní škole Žernosecká. Ačkoli se ze všech možných informačních zdrojů dozvídáme, že "Městská část Prahy 8 komunikuje s občany své městské části, a že ve spolupráci s nimi se snaží připravit revitalizace dlouhodobě zanedbaných a přitom významných míst v Praze 8", tak o tomto radikálním záměru s dotčenými rezidenty rozhodně jednáno nebylo. Otázkou zůstává, proč louka, která je jedninečná svou přirozeností a je výjimečná právě tím, že nebyla nikdy uměle regulována, je považována za dlouhodobě zanedbanou plochu, kterou je nutné upravit do podoby uměle vytvořeného parku s umístěním zamýšlených prvků (herní prvky, pítka, piknikové místo, psí loučka, alej stromů...), které v blízké docházkové vzdálenosti již existují.  

 
© parkzernosecka.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma